پمپ پره ای PV2R مدل یوکن

این پمپ ها در 3 گروه مختلف، 5/8 cm3/rev الی 115/6 cm3/rev می باشد. مهمترین نقطه قوت این پمپ ها کم صدایی آنها نسبت به پمپ های پستونی و دنده ای می باشد.همچنین این پمپ ها نسبت به پمپ های پر ه ای مدل V دارای تحمل فشار بیشتری هستند.

اطلاعات بیشتر از جمله فشار کاری، حداقل و حداکثر دور موتور و... در جداول زیر آمده است.

PV2R1-6-F-1-R-D 5.8 210 750-1800 constant flow

PV2R1-8-F-1-R-D 8 210 750-1800 constant flow

PV2R1-10-F-1-R-D 9.4 210 750-1800 constant flow

PV2R1-12-F-1-R-D 12.2 210 750-1800 constant flow

PV2R1-14-F-1-R-D 13.7 210 750-1800 constant flow

PV2R1-17-F-1-R-D 16.6 210 750-1800 constant flow

PV2R1-19-F-1-R-D 18.6 210 750-1800 constant flow

PV2R1-23-F-1-R-D 22.7 210 750-1800 constant flow

PV2R1-25-F-1-R-D 25.3 210 750-1800 constant flow

PV2R2-33-F-1-R-D 33.3 210 600-1800 constant flow

PV2R2-41-F-1-R-D 41.3 210 600-1800 constant flow

PV2R2-47-F-1-R-D 47.2 210 600-1800 constant flow

PV2R2-53-F-1-R-D 52.5 210 600-1800 constant flow

PV2R2-59-F-1-R-D 58.2 210 600-1800 constant flow

PV2R2-65-F-1-R-D 64.7 210 600-1800 constant flow

PV2R3-76-F-1-R-D 76 210 600-1800 constant flow

PV2R3-94-F-1-R-D 93.6 210 600-1800 constant flow

PV2R3-116-F-1-R-D 115.6 210 600-1800 constant flow

شرکت هیدرولیک گستر هوشمند فروشنده تجهیزات هیدرولیک یوکن در ایران

دیگر موارد در پمپ پره ای دبی ثابت