buy generic naltrexone online

buy naltrexone

prednisolon og alkohol

prednisolon og alkohol

abortion video

teenage pregnancy online

پمپ پره ای V10 / V20

این پمپ ها در 2 گروه مختلف، از 3 cm3/rev الی 41 می باشد. مهمترین نقطه قوت این پمپها کم صدایی آنها نسبت به پمپهای پیستونی و دنده ای می باشد. قطعات این پمپ ها نیز به صورت جدا موجود می باشد. اطلاعات بیشتر از جمله فشار کاری، حداقل و حداکثر دور موتور و... در جداول زیر آمده است.

پمپ یوکن

cc/dev. bar rpm type

V10-1B-1B-001C-20 3 172 1000-4800 constant flow

V10-1B-2B-001C-20 6 172 1000-4500 constant flow

V10-1B-3B-001C-20 9 172 1000-4000 constant flow

V10-1B-4B-001C-20 13 172 1000-3400 constant flow

V10-1B-5B-001C-20 16 172 1000-3200 constant flow

V10-1B-6B-001C-20 19 172 1000-3000 constant flow

V10-1B-7B-001C-20 22 172 1000-2800 constant flow

V20-1B-8B-001C-11 EN 1000 25 172 1000-2800 constant flow

V20-1B-9B-001C-11 EN 1000 28 172 1000-2800 constant flow

V20-1B-10B-001C-11 EN 1000 32 172 1000-2500 constant flow

V20-1B-11B-001C-11 EN 1000 35 172 1000-2500 constant flow

V20-1B-12B-001C-11 EN 1000 38 172 1000-2400 constant flow

V20-1B-13B-001C-11 EN 1000 41 172 1000-2400 constant flow

دیگر موارد در پمپ پره ای دبی ثابت