prednisolon og alkohol

prednisolon og alkohol

abortion video

teenage pregnancy online

پمپ هیدرولیک فرمان

هیدرولیک فرمان، در حقیقت یک سیستم کمکی است که چرخش فرمان را برای راننده راحت تر می نماید. و دربیشتر ماشین های سواری (پژو (206 تیپ 2،3،5،6، SD، 405 پارس) سمند، تندر 90 (ال90) و پراید) طریقه آن به یک شکل است.

ابزار تشکیل دهنده هیدرولیک فرمان خودرو در شکل زیر نشان داده شده اند:

هیدرولیک فرمان خودرو

 • روغن هیدرولیک
 • شیلنکها و لوله های رفت و برگشت روغن هیدرولیک
 • پمپ هیدرولیک
 • مخزن هیدرولیک
 • شیر هیدرولیک
 • تسمه هیدرولیک فرمان
 • جک هیدرولیک (دو طرفه فرمان)

نحوه کارکرد سیستم هیدرولیک فرمان

 1.  پمپ هیدرولیک به وسیله تسمه هیدرولیک نیروی چرخشی خود را از موتور می گیرد.
 2.  پمپ هیدرولیک، روغن هیدرولیک را با فشاری برابر 70 بار،توسط لوله فشار قوی هیدرولیک به پشت شیر هیدرولیک می رساند.
 3.  شیر هیدرولیک دارای منفذهایی است و طوری طراحی شده که با چرخاندن فرمان به چپ یا راست، فشار روغن به سمت چپ یا راست جک هیدرولیک
  انتقال داه می شود و در نهایت، نیروی هیدرولیک به چرخاندن فرمان به وسیله راننده کمک می کند.

  نحوه کار هیدرولیک فرمان
 4.  به جهت اینکه روغن در سیستم هیدرولیک در جریان باشد و کم و کاستی ازلحاظ میزان روغن پیش نیاید، مخزن هیدرولیک در سیستم طراحی شده و جریان روغن هیدرولیک بعد از عبور از جک هیدرولیک، به وسیله شیلنک برگشت (فشار ضعیف) به مخزن باز می گردد.