prednisolon og alkohol

prednisolon og alkohol

abortion video

teenage pregnancy online

پمپ پره ای 20V / 25V / 35V / 45V

این پمپ ها در 6 گروه مختلف، از 3 cm3/rev الی 189 cm3/rev م یباشد. مهمترین نقطه قوت این پمپها کم صدایی آنها نسبت به پمپهای پیستونی و دنده ای می باشد. قطعات این پمپ ها نیز به صورت جدا موجود می باشد. اطلاعات بیشتر از جمله فشار کاری، حداقل و حداکثر دور موتور و... در جداول زیر آمده است.

cc/dev. bar rpm type

V10-1B-1B-001C-20 3 172 1000-4800 constant flow

V10-1B-2B-001C-20 6 172 1000-4500 constant flow

V10-1B-3B-001C-20 9 172 1000-4000 constant flow

V10-1B-4B-001C-20 13 172 1000-3400 constant flow

V10-1B-5B-001C-20 16 172 1000-3200 constant flow

V10-1B-6B-001C-20 19 172 1000-3000 constant flow

V10-1B-7B-001C-20 22 172 1000-2800 constant flow

V20-1B-8B-001C-11 EN 1000 25 172 1000-2800 constant flow

V20-1B-9B-001C-11 EN 1000 28 172 1000-2800 constant flow

V20-1B-10B-001C-11 EN 1000 32 172 1000-2500 constant flow

V20-1B-11B-001C-11 EN 1000 35 172 1000-2500 constant flow

V20-1B-12B-001C-11 EN 1000 38 172 1000-2400 constant flow

V20-1B-13B-001C-11 EN 1000 41 172 1000-2400 constant flow

20V 05A-001C-22R 16 206 1000-1800 constant flow

20V 08A-001C-22R 25 206 1000-1800 constant flow

20V 12A-001C-22R 38 172 1000-1800 constant flow

20V 14A-001C-22R 44 138 1000-1800 constant flow

25V-12A-001C-22R 38 206 1000-1800 constant flow

25V-14A-001C-22R 44 206 1000-1800 constant flow

25V-17A-001C-22R 54 206 1000-1800 constant flow

25V-19A-001C-22R 60 172 1000-1800 constant flow

25V-21A-001C-22R 66 159 1000-1800 constant flow

35V 25A-001A-22R 79 172 1000-1800 constant flow

35V 30A-001A-22R 95 172 1000-1800 constant flow

35V 35A-001A-22R 110 172 1000-1800 constant flow

35V 38A-001A-22R 120 172 1000-1800 constant flow

45V 42A-086A-22R 132 172 1000-1800 constant flow

45V 47A-086A-22R 150 172 1000-1800 constant flow

45V 50A-086A-22R 158 172 1000-1800 constant flow

45V 57A-086A-22R 180 172 1000-1800 constant flow

45V 60A-086A-22R 189 172 1000-1800 constant flow

دیگر موارد در پمپ پره ای دبی ثابت