پمپ پیستونی محوری کج دبی متغیر A7V

دبی این پمپ ها به شیوه های زیر قابل کنترل می باشد:

توان ثابت، فشار ثابت، کنترل برقی، کنترل هیدرولیکی و کنترل دستی

دیگر موارد در پمپ پیستونی محوری دبی متغیر