buy generic naltrexone online

buy naltrexone

prednisolon og alkohol

prednisolon og alkohol

abortion video

teenage pregnancy online

پمپ دنده ای AHS ترکیه

این پمپ ها دبی ثابت هستند. مزیت آنها نسبت به پمپ های پیستونی و پره ای، قیمت مناسب آنها می باشد. فشار کاری آنها نیز نسبت به پمپ های دنده ای بیشتر است. این پمپ ها در سه جثه و در دبی های از حدود 1 lit/min تا بیش از 150 lit/min موجود می باشند. همچنین این پمپ ها به صورت دو طبقه و چند طبقه نیز موجود می باشند.