prednisolon og alkohol

prednisolon og alkohol

abortion video

teenage pregnancy online

پمپ دنده ای AHS ترکیه

این پمپ ها دبی ثابت هستند. مزیت آنها نسبت به پمپ های پیستونی و پره ای، قیمت مناسب آنها می باشد. فشار کاری آنها نیز نسبت به پمپ های دنده ای بیشتر است. این پمپ ها در سه جثه و در دبی های از حدود 1 lit/min تا بیش از 150 lit/min موجود می باشند. همچنین این پمپ ها به صورت دو طبقه و چند طبقه نیز موجود می باشند.

دیگر موارد در پمپ دنده ای