prednisolon og alkohol

prednisolon og alkohol

abortion video

teenage pregnancy online

مخزن هیدرولیک

در گذشته و بر اساس روشهای سابق که اغلب سنتی بوده اند ، موتور الکتریکی ،و نیز قطعاتی از جمله پمپ و سایر قطعات نیز در واقع روی مخزن روغن در قسمت بالایی نصب میشده اند. اغلب برای کم نمودن فضای مورد نیاز در سیستم هیدرولیک و نیز برای مانع شدن از برگشت نشتی های پمپ  ، پمپ را داخل سیال هیدرولیکی نیز جای میدهند. سیالها روی تولید صداها تاثیر گذار هستند که منجر به تولید صدای کمتر پمپ میگردند.

ابعاد مخزن هیدرولیک بایستی به چه صورت باشند؟

1.موقعیت برای ته نشین شدن ذرات خارجی  و آلودگیها و نیز شرایط برای خروج هوا در مخزن  هیدرولیک بایستی موجود                                                                     باشد.
2.مخزن هیدرولیک بایستی  قدرت پذیرش تمام  روغن  موجود در سیستم را داشته  باشد.
3.مخازن هیدرولیک به هیچ عنوان نباید این اجازه را بدهند که ذره ای هوا وارد پمپ گردد. مخزن هیدرولیک به قدری باید این توانایی را داشته باشد که سطح روغن را در بالاترین نقطه نگه دارد تا  جایی که مانع از به وجود امدن وضعیت گردابی در کنار ورودی پمپ گردد.
4.مخزن هیدرولیک باید  به اندازه کافی دارای سطح جانبی باشد تا مقدار حرارت مخزن هیدرولیک توسط آن دفع گردد.
5.در بالای مخزن فضای خالی به مقدار 10 درصد از تمام  ظرفیت مخزن جهت انبساط حرارتی روغن و نیز  تخلیه ثقلی خطوط روغن در زمان خاموش کردن سیستم بایستی در نظر گرفته شود.
6.حجم مخزن هیدرولیک بایستی تا حدی باشد که توانایی تامین ورودی سیستم را  بدون در نظر گرفتن جریان برگشتی به مخزن را برای چند دقیقه ای دارا باشد. حجم مخزن  هیدرولیک در سیستمهای مجهز به پمپ های جابجایی ثابت باید در یک دقیقه تقریبا معادل  سه برابر نرخ جریان و برای پمپ های با جابجایی متغیر در یک دقیقه معادل سه برابر دبی متوسط را در نظر داشت. چنانچه که حجم مخزن هیدرولیک بیش از اندازه کوچک باشد, سیال  که با هوا مخلوط میشود سبب میشود که هوا به پمپ وارد شود که ممکن است منجر به آسیب  دیدن پمپ و بروز کاویتاسیون گردد.

نکته های قابل توجه و حائز اهمیت در خصوص مخزن های هیدرولیک

1.فیلتر(صافی) خط مکش پمپ بایستی تا حدی مناسب که تقریبا زیر سطح روغن میباشد و نیز حدود 1 الی 2 سانتی متر در بالای کف مخزن قرار داشته باشد که در این صورت از ورود هوا به داخل پمپ نیز جلوگیری میشود.

2. در مخزن های هیدرولیک ، یک نشان دهنده خلا نسبی در خط مکش منصوب میگردد به این منظور که  مسدود شدن فیلتر را نیز اعلام نماید.

3. بمنظور مانع شدن  از کف کردن روغن ,خط برگشت اصلی بایستی در زیر سطح روغن  قرار بگیرد به عبارت دیگر بایستی  در ناحیه مقابل خط مکش قرار داشته باشد.

4.در مخازن ساده ,فشار اتمسفر منجر به رانده شدن سیال  ها در درون  خط مکش میشودذ بنابراین بایستی از راه مجرای تنفسی ,مخزن هیدرولیک دائما  با اتمسفر در تماس باشد.

5.جهت  مانع شدن از ورود ذرات جامد و سایر آلودگیها به درون مخزن ,لوله تغذیه مخزن هیدرولیک بایستی  فیلتر صافی را داشته باشد.

6. جهت مشاهده نمودن ارتفاع روغن در مخزن های هیدرولیک  بایستی  یک شاخص شیشه ای منصوب شود.

7. مجرای خروجی در حداقل ترین سطح و یا پایین ترین نقطه  از مخزن نصب میشود تا جایی که امکان تخلیه شدن  کامل آن نیز  وجود داشته باشد.

8.جداره داخلی مخزن هیدرولیک بایستی طوری رنگ آمیزی شود که مانع  از زنگ زدگی آن به علن رطوبت سیالها گردد.