buy naltrexone online usa

buy naltrexone from trusted pharmacy cillo.it buy naltrexone canada

amoxicillin without insurance

amoxicillin without insurance tfswhisperer.com amoxicillin cost without prescription

norvasc

norvasc esasolutions.sk

buy generic naltrexone online

buy naltrexone

prednisolon og alkohol

prednisolon og alkohol

abortion video

teenage pregnancy online

مخزن هیدرولیک

در گذشته و بر اساس روشهای سابق که اغلب سنتی بوده اند ، موتور الکتریکی و نیز قطعاتی از جمله پمپ و سایر قطعات در روی مخزن روغن در قسمت بالایی نصب می شدند. اغلب برای کم نمودن فضای مورد نیاز در سیستم هیدرولیک و نیز مانع شدن از برگشت نشتی های پمپ ، پمپ را داخل سیال هیدرولیکی نیز جای میدهند. سیالها روی تولید صداها تاثیرگذار هستند و منجر به تولید صدای کمتر پمپ میگردند.

مخزن هیدرولیکی

ابعاد مخزن هیدرولیک بایستی به چه صورت باشند؟

 1. موقعیت برای ته نشین شدن ذرات خارجی  و آلودگیها و نیز شرایط برای خروج هوا در مخزن  هیدرولیک بایستی موجود باشد.
  2. مخزن هیدرولیک بایستی قدرت پذیرش تمام روغن موجود در سیستم را داشته باشد.
  3. مخازن هیدرولیک به هیچ عنوان نباید این اجازه را بدهند که ذره ای هوا وارد پمپ گردد. مخزن هیدرولیک به قدری باید این توانایی را داشته باشد که سطح روغن را در بالاترین نقطه نگه دارد تا جایی که مانع از به وجود آمدن وضعیت گردابی در کنار ورودی پمپ گردد.
  4. مخزن هیدرولیک باید به اندازه کافی دارای سطح جانبی باشد تا مقدار حرارت مخزن توسط آن دفع گردد.
  5. در بالای مخزن فضای خالی به مقدار 10 درصد از تمام ظرفیت مخزن جهت انبساط حرارتی روغن و نیز تخلیه ثقلی خطوط روغن در زمان خاموش کردن سیستم بایستی در نظر گرفته شود.
  6. حجم مخزن هیدرولیک بایستی تا حدی باشد که توانایی تامین ورودی سیستم را بدون در نظر گرفتن جریان برگشتی به مخزن برای چند دقیقه داشته باشد. حجم مخزن هیدرولیک در سیستمهای مجهز به پمپ هایی با جابجایی ثابت باید در یک دقیقه تقریبا معادل سه برابر نرخ جریان و برای پمپ هایی با جابجایی متغیر در یک دقیقه معادل سه برابر دبی متوسط را در نظر داشت. چنانچه که حجم مخزن هیدرولیک بیش از اندازه کوچک باشد، سیال که با هوا مخلوط میشود سبب میشود که هوا به پمپ وارد شود و ممکن است منجر به آسیب دیدن پمپ و بروز کاویتاسیون گردد.

مخزن هیدرولیک

نکته های قابل توجه و حائز اهمیت در خصوص مخزن های هیدرولیک

1.فیلتر(صافی) خط مکش پمپ بایستی در جای مناسب که تقریبا زیر سطح روغن میباشد و نیز حدود 1 الی 2 سانتی متر در بالای کف مخزن است قرار داشته باشد که در این صورت از ورود هوا به داخل پمپ نیز جلوگیری می شود.

2. در مخزن های هیدرولیک ، یک نشان دهنده خلا نسبی در خط مکش منصوب میگردد به این منظور که مسدود شدن فیلتر را نیز اعلام نماید.

3. به منظور مانع شدن از کف کردن روغن، خط برگشت اصلی بایستی در زیر سطح روغن قرار گیرد. به عبارت دیگر بایستی در ناحیه مقابل خط مکش قرار داشته باشد.

4.در مخازن ساده، فشار اتمسفر منجر به رانده شدن سیال ها در درون خط مکش میشود، بنابراین بایستی از راه مجرای تنفسی، مخزن هیدرولیک دائما با اتمسفر در تماس باشد.

5.جهت مانع شدن از ورود ذرات جامد و سایر آلودگیها به درون مخزن، لوله تغذیه مخزن هیدرولیک بایستی فیلتر صافی داشته باشد.

6. جهت مشاهده نمودن ارتفاع روغن در مخزن های هیدرولیک بایستی یک شاخص شیشه ای نصب شود.

7. مجرای خروجی در حداقل ترین سطح و یا پایین ترین نقطه از مخزن نصب میشود تا جایی که امکان تخلیه شدن کامل آن نیز وجود داشته باشد.

8.جداره داخلی مخزن هیدرولیک بایستی طوری رنگ آمیزی شود که مانع از زنگ زدگی آن به علت رطوبت سیالها گردد.

نکات مخزن هیدرولیک