شیر کنترل جهت برقی پاپتی

مهمترین ویژگی شیرهای پاپتی عدم نشتی در آنها می باشد. این شیرها با داشتن پاپت در ساختار خود مانع نشتی روغن می شوند.

این شیرها اکثرا 2/2 و 3/2 و به ندرت 4/2 می باشند.