buy naltrexone online usa

buy naltrexone from trusted pharmacy cillo.it buy naltrexone canada

amoxicillin without insurance

amoxicillin without insurance tfswhisperer.com amoxicillin cost without prescription

norvasc

norvasc esasolutions.sk

buy generic naltrexone online

buy naltrexone

prednisolon og alkohol

prednisolon og alkohol

abortion video

teenage pregnancy online

درجه فشار روغن

درجه فشار به منظور نشان دادن مقدار فشار می باشد. این درجه ها در ابعاد مختلفی از جمله 1/4 (صفحه 6 سانتی متر)، 3/8 (صفحه 10 سانتی متر) و ... موجود می باشد.

 سیستم روغن کاری یک موتور معمولا از یک پمپ، فیلتر روغن، شبکه لوله های روغن و قطعات دیگر بوجود آمده است. درجه فشار روغن ایجاد شده در این سیستم به دلیل وجود مقاومت در خطوط انتقال می باشد و روغن باید بر این مقاومت غلبه کند تا به لوازمی که احتیاج به روغن کاری دارند، برسد. یک پمپ موظف است که روغن را در سیستم جابجا کند و انتقال دهد. 

درجه فشار روغن

ASTM D 4684 تعیین راندمان فشار و ویسکوزیته ظاهری روغن های موتوری در درجه حرارت پایین

هنگامیکه یک سیال سرد می شود، ممکن است میزان و مدت زمان سرد شدن بر راندمان فشار و ویسکوزیته روغن تاثیرگذار باشد. در این روش تست، ابتدا به آرامی روغن در یک محدوده دمایی که در آن تبلور واکس رخ می دهد سرد شده و متعاقب آن جهت رسیدن به دمای نهایی تست سریعاً سرد می گردد. در این تست بین عدم قدرت پمپاژ در کاربردهای عملی و آسیب ها، ارتباطاتی مشاهده می شود. آسیب ها در این حوزه نتیجه تشکیل یک ترکیب ژل روغنی است که منجر به افزایش بیش از حد ویسکوزیته یا راندمان درجه فشار روغن موتور یا هر دو می گردد. در این تست، نمونه سیال در سل های ویسکومتر کوچک چرخنده (MRV) قرار داده می شوند و برای یک مدت زمان کوتاه در دمای 80 درجه سلسیوس نگهداری می گردند، سپس در یک میزان سرد شوندگی برنامه ریزی شده در طی یک مدت زمان بیش از 45 ساعت و تا درجه حرارت نهایی بین 15- تا 35 درجه سلسیوس سرد می گردند. یک گشتاور کوچک جهت اندازه گیری راندمان فشار به شفت روتور اعمال می گردد. سپس یک گشتاور بزرگتر جهت تعیین اندازه ویسکوزیته ظاهری نمونه روغن اعمال می گردد. ویسکوزیته دمای پایین در واحد استاندارد میلی پاسکال- ثانیه (mPa-s) گزارش می گردد و همچنین ممکن است در واحد سانتی پواز (CP) که از لحاظ عددی معادل با mPa-s می باشد، نیز گزارش شود.

فروش درجه فشار روغن توسط شرکت هیدرولیک گستر هوشمند

اندازه گیری ویسکوزیته ظاهری روغن های موتوری در درجه حرارت های بین 5- تا 30 درجه سلسیوس با استفاده از شبیه ساز استارت در دمای سرد

ویسکوزیته ظاهری روغن های موتوری در درجه حرارت های پایین با استفاه از شبیه ساز استارت در درجه حرارت های پایین (CCS) اندازه گیری می شود. همانطور که از اسمش نیز پیدا است، نتایج حاصل از این تست با داده های میدانی استارت موتور در درجه حرارت پایین ارتباط داده می شود. در این روش تست، یک موتور الکتریکی روتوری را که به دقت در داخل یک استاتور نصب شده است می چرخاند. فضای بین روتور و استاتور با روغن پر شده است. دمای تست، در محدوده 5- تا30- درجه سلسیوس، در مجاورت دیوار داخلی استاتور اندازه گیری می گردد و جریان خنک کنندگی سرد کننده با عبور از میان استاتور تنظیم می شود. سرعت روتور تابعی از ویسکوزیته کالیبره شده است و تست ویسکوزیته روغن توسط این کالیبراسیون و سرعت روتور اندازه گیری شده تعیین می گردد. محدوده تنش برشی، سرعت برشی و ویسکوزیته به ترتیب در طیف وسیعی از 50000 تا 100000 پاسکال، 105 تا s-1104 و 500 تا 1000 mPa-s می باشد. ویسکوزیته بدست آمده در واحدهای میلی پاسکال- ثانیه (mPa-s) یا سانتی

برای خرید درجه فشار روغن با ما تماس بگیرید

مشاوره رایگان

 

 درجه فشار